1. Thanh toán: Khách hàng thanh toán ngay trước khi sử dụng dịch vụ

2. Giá trị thanh toán bằng tiền mặt tại địa điểm sử dụng dịch vụ.